Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerk door:

 

Dierenpark SanjesZoo, KvK: 73533947

Adres: De Sânjes 8, 9269 HA Feanwalden

Telefoonnummer: 06-12390684

Email: dagbesteding@sanjeszoo.com

 

Dierenpark SanjesZoo verkrijgt de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de de website, email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Dierenpark SanjesZoo verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Documentnummer ID
 • Inhoud van communicatie
 • Gegevens zorgverzekering
 • Kopie Zorgpas
 • Burgerlijke staat
 • Datum in zorg
 • Datum uit zorg
 • Gegevens indicatie (wet, hoogte en duur)
 • Wilsbekwaamheid
 • Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
 • Gegevens familie
 • Gegevens overige zorgverleners
 • Gegevens huisarts
 • Medicatie
 • Gegevens WA verzekering
 • Biografie (korte beschrijving en belangrijke gebeurtenissen in het leven van de deelnemer)
 • Persoonsbeschrijving (korte beschrijving van deelnemer, uiterlijke kenmerken, ziektebeeld(en), houding, gedrag, zelfbeeld
 • Beschrijving school en arbeidsverleden
 • Sociaal netwerk
 • Zelfredzaamheid
 • Overige activiteiten naast de zorgboerderij
 • Structurele begeleidingsbehoefte(n)
 • Vragen, wensen, verwachtingen ten aanzien van de zorg en eigen ontwikkeling
 • Doelen, subdoelen en werkwijze
 • Aanwezigheidsregistratie en registratie geleverde zorg
 • Gegevens over eventuele klachten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Dierenpark SanjesZoo persoonsgegevens:

 • Het onderhouden van contact
 • Juiste registratie van geboden zorg
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Dierenpark SanjesZoo persoonsgegevens uitwisselen. Dierenpark SanjesZoo kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveraniers van onze website en systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Dierenpark SanjesZoo aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dierenpark SanjesZoo zal uw gegevens neit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Zorgboerderij SanjesZoo zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Dierenpark SanjesZoo zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Dierenpark SanjesZoo passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die we over je verzamelen. Dit doen we om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoordingaan opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

Cookies

Op de website worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

 

Je rechten

Je hebt het recht om Dierenpark SanjesZoo een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Dierenpark SanjesZoo verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar onze coördinator zorg & bedrijfsvoering, via mailadres: lybrich@sanjeszoo.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Dierenpark SanjesZoo laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er et ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-05-2022.

Dierenpark SanjesZoo kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.